תנאי שימוש - "זורו"​

תקף מתאריך: 05/05/17

1.מבוא

1.1. השימוש באתר, יישום, אפליקציה, בוט , צ'אטבוט, או כל הקשור לשירות "זורו" המהווה, בין השאר, פלטפורמה להשוואת מחירי חבילות תקשורת (להלן: "השירות") על ידי ספקיות חבילות תקשורת שונות (להלן: "הספקיות") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש בשירות מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.

1.2.השימוש בשירות מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 ומעלה אשר כשירים משפטית או לתאגידים. השימוש הינו למטרות חוקיות בלבד ובכפוף לתנאי השימוש.

1.3. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת השירות (להלן: "המפעילה") ח.פ 305071557 לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לשירות ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש בשירות מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש בשירות. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך בשירות אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

1.4. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לשירות ויחולו על כל שימוש שתעשה בו, לרבות במידע בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

1.5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך בשירות אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש כפי שמפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם במסגרת השירות. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי בשירות, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש בשירות.

1.6. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים בשירות, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

1.7. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן השירות לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

1.8. מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות השירות במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.9. השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות מילוי פרטים לצורך השוואת מחירי חבילות תקשורת בכל עת. עם זאת ייתכן והשירות יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

1.10. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בטלפון שמספרו הוא: 0544322104, וכן בדוא"ל שכתובתו היא: mao0or1s@gmail.com. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

2.הגדרות

"התוכן" משמעותו השירות, פירוט חבילות התקשורת לרבות מחירן ותנאי ההצטרפות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו, בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו השירות, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"שגיאות שירות" משמעותן כל הפרעה בזמינות השירות אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה בשירות במהלך השימוש בשירות.

3.על תנאי השימוש

3.1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר ו/או על ידי הספקיות, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.

3.2. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. פרסום חבילות התקשורת אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות השירות המפורסם ולעניין ההצטרפות לשירותי הספקיות אשר פרטיהן מופיעים בשירות.

3.3. הגישה לשירות הינה כיום ללא עלות. עם זאת המפעילה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי כל שימוש בשירות, בין אם בחלקים ממנו ובין אם בשלמותו, יהיה כרוך בתשלום מצדו של המשתמש ושומרת על זכותה לשלב מרכיבים נוספים בשירות, אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

4.אחריות ואי נטילת אחריות

4.1. המפעילה עושה כל מאמץ כדי לדאוג לכך שהמידע אשר יוצג בשירות יהיה נכון, עדכני ומדויק. עם זאת יובהר כי הפרטים המופיעים בשירות לרבות, אך לא רק, זהות הספקיות, פרטי החבילה המוצעת, מחיר החבילה המוצעת ויתר תנאי ההצטרפות כפי שהינם מוצגים בשירות (להלן: "תנאי ההתקשרות"), מוזנים ונערכים על ידי מידע שהתקבל מצדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, הספקיות וכן צדדים שלישיים המזינים את המידע בשירות. יובהר כי אין למפעילה שליטה על תנאי ההתקשרות כאמור אשר אף עלולים להתעדכן מעת לעת, ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע, לתוכן ולכל תנאי ההתקשרות המתפרסמים בשירות ואינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא. ככל ונתקלתם בתנאי התקשרות שאינם עדכניים ואינם מדויקים ו/או בכל בעיה אחרת הנוגעת לתנאי ההתקשרות ו/או לספקיות, ניתן לדווח על כך למפעילה שמספרו הוא: 0544322104, וכן בדוא"ל שכתובתו היא: mao0or1s@gmail.com.

4.2. עם הפעלת השירות יישאל המשתמש מספר שאלות שלאחריהן יוצגו לו פרטים על הספקיות ותנאי התקשרות. עם בחירתו של המשתמש בספקית לצורך בדיקת התקשרות עמה, יתבקש המשתמש להזין פרטי קשר לרבות מספר טלפון לצורך יצירת קשר עמו על ידי הספקיות ו/או מי מטעמן על מנת לסכם את תנאי ההתקשרות ולצרפו, במקרים המתאימים, לשירות של הספקית. יובהר למען הסר ספק כי במקרים כאמור האחריות לחזור למשתמש לצורך התקשרות עמו היא על הספקית ו/או מי מטעמה אשר ייצרו קשר עם המשתמש תוך זמן שנקבע על ידה, והמפעילה לא תהא אחראית להתקשרות כאמור לרבות תוכן השיחה בין המשתמש לספקית ו/או מי מטעמה ו/או לא תהא אחראית במקרים בהם הספקית לא תחזור למשתמש תוך הזמן האמור.

4.3. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן, השירות ותנאי ההתקשרות המוצעים בשירות. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם בשירות ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים ו/או על כך כי בחר בחבילת תקשורת ובספקית מסוימת על פני חבילת תקשורת וספקית אחרת. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם בשירות, והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם בשירות לרבות תנאי ההתקשרות ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך השירות.

4.4. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים בשירות ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לקישור פעיל. הימצאותו של קישור מסוים אין משמעו כי תוכן השירות הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים בשירות אליהם הגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים בשירות.

4.5. יתכן כי השירותים בשירות יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהשירות יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

4.6. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן בשירות עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

4.7. יובהר כי למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל הספקיות ותנאי ההתקשרות המועלים ומתפרסמים מטעמן בשירות, ולפיכך אין ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאי ההתקשרות המופיעים בשירות.

4.8. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

4.9. אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים בשירות לרבות כל מודעה ו/או הצעה מסחרית מטעם הספקיות ותנאי ההתקשרות. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

5.התחייבויות המשתמש

5.1. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח דרך השירות לכל צד ג' שפרטיו מופיעים בשירות לרבות כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, תוספי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי השירות והמפרסמים בפרט.

5.2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן בשירות ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול כנגד המשתמש, לרבות אך לא רק באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

6.קניין רוחני

6.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לשירות לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע בשירות, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השירות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בשירות ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

6.3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן השירות במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

6.4. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מובהר כי משתמש רשאי לעשות שימוש בתוכן אך ורק לצורך השוואת מחירים בין הספקיות באמצעות השירות. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.

6.5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים בשירות. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן השירות במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

6.6. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות בשירות, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג בשירות. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

6.7. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון שמספרו הוא: 0544322104, וכן בדוא"ל שכתובתו היא: mao0or1s@gmail.com.

7.שיפוי

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש;  (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש;  (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

8.שימוש במידע פרטי

8.1. המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים בשירות. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה בשירות.

9.התקשרות עם צדדים שלישיים

9.1. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק שיחה ו/או התקשרות חוזית עם הספקיות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח מאמתת את כלל המידע ותנאי ההצטרפות המופיעים בשירות ולא יהיו לו טענות נגד המפעילה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע ותנאי הצטרפות כוזבים אשר התקבלו בשירות ו/או התקבלו מהספקיות. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המועלים על ידי הספקיות ככל שתמצא לנכון לעשות כן.

9.2. עסקה שתיעשה בעקבות פרסום תנאי הצטרפות של ספקית בשירות ו/או בעקבות שימוש המשתמש בשירות, תסוכם ישירות בין המשתמש לספקית, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כלוח פרסומי וכפלטפורמה להשוואת מחירים והצגת תנאי הצטרפות של ספקיות תוך מתן אפשרות ליצירת קשר עם הספקיות ו/או עם מי מטעמן.

9.3. המפעילה אינה אחראית על תנאי ההצטרפות של הספקיות המופיעות בשירות. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או רכש את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

9.4. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים אשר מקושרות או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, הינן הרכוש של בעלי הנתונים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים בשירות. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

9.5. מאחר והשירות ניתן לשימוש באמצעות פייסבוק, שימוש בשירות עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש של פייסבוק. יש לשים לב, כי תנאי השימוש של פייסבוק עשויים לחול על שימוש מצד המשתמש בשירות, והוא מסכים בזאת כי באחריותו לקבוע אלו מתנאי השימוש האמורים הינם רלוונטיים וחלים עליו ולעיין ולקיים את ההוראות והתנאים הרלוונטיים.

10.דיוור ישיר

10.1. המפעילה מציעה לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

10.2. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

11.אבטחה

11.1.השירות של המפעילה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח בשירות וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש בשירות מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות השירות לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של השירות. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

11.2.במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

12.תקופה וסיום

12.1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו בשירות, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש .

12.2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם);  (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.

12.3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

12.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו בשירות, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

12.5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

13.כללי

13.1. תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

13.2. שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת: mao0or1s@gmail.com

14.כללי, סמכות שיפוט והודעות

14.1. המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג בשירות.

14.2. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש בשירות הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר טבריה בלבד, ובמידה והתביעה בסמכות בית המשפט המחוזי – בעיר נצרת בלבד.

14.3. כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי המפעילה בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד המפעילה על אי קבלה.